ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ให้บริการโดย Thermos® (Singapore) Pte Ltd ( "Thermos® สิงคโปร์") โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้อย่างละเอียด ก่อนการใช้งาน การเข้าชมเว็บไซต์นี้ หมายความว่า คุณตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ โปรดระงับการใช้เวปไซต์นี้ หากคุณต้องการที่จะดำเนินการเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นหมายความว่า

คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์นี้ เพื่อการใช้งานโดยสาธารณชน ภายใต้ตามกฎหมายที่กำหนด เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ สำหรับเพื่อการเข้าชมหรือสั่งซื้อในนามบุคคล และไม่ใช่วัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น การคัดลอก แสดง สร้าง หรือการใช้เนื้อหาใดในเวปไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่สามารถทำได้ การสร้างเว็บไซต์ที่เหมือนกันบนเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ อยู่ในการควบคุมของThermos® ถือว่า เป็นการละเมิดข้อกำหนดทางกฎหมาย Thermos มีสิทธิในทุกเวลา ตามดุลยพินิจของตน ที่จะปฏิเสธหรือยุติการเข้าถึงของคุณ ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าว  Thermos® ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ ถอน หรือปิดเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา (รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นี้) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้การดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับของสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมถึง/แต่ไม่จำกัด  กฎหมายลิขสิทธิ์ และบทบัญญัติของสนธิสัญญา กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายสิทธิบัตร สิทธิพิเศษในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายการแข่งขันที่เป็นธรรม สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง/แต่ไม่จำกัด เฉพาะ ข้อมูล ข้อความ ไอคอน ภาพ เสียงหรือวิดีโอ) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท Thermos® หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ห้ามมิให้บุคคลใดคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ พิมพ์ แก้ไข หรือแสดงเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ห้ามมิให้บุคคลใด สร้างเวปไซต์ลอกเลียนแบบบนเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Thermos®  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้อนุญาตให้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของThermos® หรือของบุคคลที่สาม

 Thermos® มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลที่ปลอดภัย ถูกต้อง และครบถ้วนบนเว็บไซต์นี้ มีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลบางส่วนในในเว็บไซต์นี้ อาจมีข้อผิดพลาดหรือล้าสมัย เนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์นี้ ให้บริการบนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่ " Thermos® จะไม่รับประกันความถูกต้อง และครบถ้วนของเนื้อหา และบริการของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะชัดเจนหรือโดยปริยาย ในขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Thermos® ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นตัวแทน และการรับประกันที่ เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และเนื้อหา หรือที่อาจจะเกิดจาก บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม รวมถึง ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ ในเว็บไซต์นี้

และ / หรือข้อเขียนของ Thermos®

Thermos® และเจ้าหน้าที่พนักงานหรือตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานของเนื้อหา และการทำงานบนเว็บไซต์นี้  รวมถึง/แต่ จำกัด  ความเสียหาย หรือการสูญเสียที่เกิดจาก ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง และทันเวลาของเนื้อหาดังกล่าวนี้ การเข้าชม  การจัดจำหน่าย และการคัดลอกเนื้อหาดังกล่าว

Thermo® จะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น จาก/หรือ เกี่ยวข้องกับ การใช้งานของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง/แต่ไม่จำกัด กับความเสียหายโดยตรงต่อธุรกิจหรือผลกำไร (ไม่ว่าการสูญเสียผลกำไรดังกล่าว จะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ เกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติ หรืออาจได้มี

การแจ้งแก่ Thermos® ถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว) ความเสียหายที่เกิดกับ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบ และโปรแกรม พร้อมข้อมูลหรือความเสียหาย ทางตรงหรือทางอ้อม และผลสืบเนื่องอื่น ๆจากความเสียหายนั้น

เว็บไซต์นี้ ได้สร้างการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งการเชื่อมโยงเหล่านี้ มีไว้เพื่อความสะดวกของผู้เข้าชมเว็บไซต์  Thermos® จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของการเชื่อมโยงเหล่านี้ และไม่รับประกันกับการสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเนื่องมาจากเวปไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงไป

Thermos® ไม่รับรองเนื้อหาที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  Thermos® จะไม่รับผิดชอบ ต่อความพร้อมในการใช้งานของเว็บไซต์ การหยุดชะงัก ข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เผยแพร่ หรือให้บริการโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ของเราได้ตระหนักว่า เมื่อออกจากเว็บไซต์ของเรา และเข้าสู่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ ควรประเมินความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา หรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราด้วยตัวเอง ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับแก่เวปไซต์เหล่านั้น  Thermos® จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหาย ในลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่บนข้อความทั้งหมด เกี่ยวกับการให้บริการของ บริษัท ฯ และเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ โลโก้ของบริษัทฯ นี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทฯ

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามสมควร และการใช้งานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์ หมายถึง การยอมรับการปรับเปลี่ยนภายใต้เงื่อนไขข้างต้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ จึงควรกลับเข้ามาอ่านประกาศเหล่านี้เสมอ

ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หมายความว่า คุณตกลงยอมรับ ยินยอมต่อ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และเพื่ออำนาจพิเศษของศาล แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงดังกล่าว หากข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใด ๆ (รวมถึง/แต่ไม่จำกัด การยกเว้น และข้อจำกัด ที่กำหนดไว้ข้างต้น) ส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับดังกล่าวจะถูกตัดออกจากข้อตกลง และเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น จะยังคงไม่มีผลบังคับใช้อยู่  ความล้มเหลวของบริษัท ฯ ในการบังคับใช้ บทบัญญัติใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเงื่อนไข และข้อตกลงใด ๆ หรือความล้มเหลวในการบังคับใช้ทางเลือก ที่จะยุติ จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อตกลง และเงื่อนไขเหล่านี้ หรือข้อตกลงใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือสิทธิในการบังคับใช้แต่ละบท หรือทุกบทบัญญัติในเวลาหลังจากนั้น ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ได้รับการแก้ไข ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม  หรือเสริม ยกเว้นในการเขียน และลงนามโดยตัวแทนผู้มีอำนาจรับรอง สำเนาถูกต้องจาก บริษัท ฯ